Szanse, które daje sponsoring przedsiębiorcom


Sponsoring jest dobrą formą promocji i cieszy się pozytywną opinią konsumentów. W ankiecie przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) – 62% Polaków przyznało, że tradycyjna reklama zniechęca ich do zakupów. Jednocześnie 30% respondentów zadeklarowało, że chętniej kupuje produkty firm sponsorujących sport. Spośród wszystkich badanych – 60% z nich było zdania, że sponsoring sportowy poprawia kondycję polskiego sportu. Dane te wskazują, że sponsoring jest instrumentem promocji, w który należy inwestować.

Sponsoring wpisuje się bowiem w szeroko rozumianą problematykę tej koncepcji, według której przedsiębiorstwa podczas budowania strategii oprócz maksymalizacji zysków skupiają się powinny również na interesach społecznych, relacjach z różnymi grupami interesariuszy oraz ochronie środowiska1. Jednocześnie wytyczne normy „ISO 26000 Guidance on social responsibility”, które regulują kwestie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw mówią o dobrowolnym zobowiązaniu przedsiębiorstwa do włączania w zasięg swoich działań projektów publicznych i środowiskowych. Dzięki wprowadzeniu do swojej strategii działań prospołecznych przedsiębiorstwo:
 
  • kreuje swój pozytywny wizerunek,
  • ma możliwość poznania wspieranego środowiska oraz jego otoczenia,
  • dokonuje „przekucia” korzyści niematerialnych w konkretny rezultat finansowy (łącząc cele przedsiębiorcy i korzyści beneficjenta).
 
Wszystkie wskazane wyżej korzyści związane ze stosowaniem CSR w większości przypadków nie byłyby jednak możliwe bez sięgania po tzw. sponsoring.

Cele jakie można osiągnąć dzięki współpracy ze sportowcem:

  • budowanie mocnych więzi z pracownikami (Emloyer Branding)
  • wzrost rozpoznawalności marki
  • wzrost sprzedaży
  • utrzymanie stałych klientów
  • uzyskanie przewagi rynkowej
  • pozyskanie nowych klientów
  • tworzenie właściwego wizerunku (Brand marketing)
 Dodatkowym argumentem przemawiającym za sponsoringiem, oprócz tworzenia właściwego wizerunku oraz wzrost rozpoznawalności marki, są korzyści podatkowe. Trzeba bowiem mieć na wadze, że polskie przepisy dają możliwość zaliczenia nakładów poniesionych w związku z wspieraniem instytucji promujących sztukę i kulturę do kosztów uzyskania przychodu. Wartość kwoty, która może być odliczona od podatku jest zależna od charakteru oraz sposobu upowszechnienia sponsorowanego wydarzenia np. gdy firma przekazuje darowiznę na organizację lub zawodnika może odliczyć 7% jej wartości od rocznego rozliczenia podatku.

Zdaniem specjalistów sponsoring sportowy jest w czasach recesji jednym z najbardziej efektywnych narzędzi komunikacji marketingowej. Kiedy na rynku panuje stagnacja gospodarcza firmy zaczynają poszukiwać efektywniejszych i tańszych form promocji niż tradycyjne działania reklamowe. Dzięki zaangażowaniu w sport mogą poprawić swój wizerunek niekoniecznie wydając na ten cel grube miliony złotych.

1 Żemigła M. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” WWZ, Warszawa 2013, s.55.

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia